Uputstvo autorima kurseva

Hvala Vam na interesovanju za izgradnju onlajn kurseva kontinuirane medicinske edukacije u saradnji sa MEDAPP udruženjem!
U ovom tekstu ćemo Vam ukratko predstaviti kao finkcionišu MEDAPP onlajn kursevi dok Vam za sva eventualna pitanja o izgradnji kurseva ili modelima saradnje stojimo na raspolaganju na: office@medapp.rs.

 

Segmenti onlajn kurseva

Svaki kurs mora sadržati edukativne materijale, test provere znanja, obaveznu evaluaciju i sertifikat za polaznike.

 

Edukativni materijali

Autori kurseva moraju edukativnim materijalima pokriti sva pitanja iz testa provere znanja i na taj način omogućiti polaznicima sticanje svih znanja potrebnih za savlađivanje materije koju onlajn kurs obrađuje.
MEDAPP udruženje se godinama trudi da inovira pristup medicinskoj edukaciji i bude lider u kvalitetu izgradnje medicinskih edukativnih materijala.
Naši edukativni materijali teže multimedijalnosti i interaktivnosti.
Autori se najčešće odlučuju za izgradnju elektronskoh lekcija. Ovaj vid edukativnog materijala je najsličniji knjizi gde se sadržaj niže u poglavljima i moguće ga je „listati“ pomoću navigacije.
Bitna razlika u odnosu na standardne knjige je mogućnost da ovi materijali sadrže video, audio materijale i linkove ka spoljašnjim resursima na internetu.
Na ovaj način je kvalitet edukacija značajno unapređen.
Autori se sve češće odlučuju za snimanje svojih predavanja umesto dostavljanja pisanog materijala polaznicima.
Naš tim će Vaše izlaganje će najbolje naglasiti sve bitne stvari i istaći detalje koji razlikuju eksperta od tek upućene osobe. Profesionalnom montažom ćemo spojiti snimak Vašeg izlaganja sa Vašom prezentacijom i omogućiti polaznicima da gledanjem snimka imaju isti osećaj kao da su prisustvovali dobro organizovanom predavanju.

 

Test provere znanja

Testovi mogu nositi standardna pitanja sa višestrukim ponuđenim odgovorima, mogu imati više tačnih odgovora među ponuđenim, mogu zahtevati od polaznika da spoje vrednosti sa tvrdnjama i što je najvažnije, mogu dati povratnu informaciju za polaznika na svaki od odabranih odgovora. Ovo zapravo znači da će polaznici učiti i kroz test! Po predavanju rešenog testa će dobiti detaljno objašnjen rezultat sa bodovanjem i objašnjenjem koje je ostavio autor zašto je odgovor tačan, odnosno netačan.
Testovi takođe mogu nositi multimedijalne sadržaje kako u postavljenim pitanjima, tako i u povratnim informacijama.

 

Evaluacija

Svaki kurs sadrži obavezne evaluacione liste koje će prikupiti obavezne ocene polaznika za dostavljanje komorama koje su akreditovale onlajn kurs.

 

Sertifikat

MEDAPP udruženje je posvećeno izgradnji sistema koji će podjednako biti konforan kako za naše saradnike, tako i za polaznike njihovih onlajn kurseva.
Naš sistem sam prati ispunjavanje obaveza polaznika u okviru upisanog kursa i po njihovom ispunjenju generiše sertifikat  sa svim podacima koji su neophodni kako bi taj dokument bio validan u komorama.
Ovaj sertifikat ostaje dostupan za ponovno preuzimanje svakom polazniku do kraja akreditacije kursa.

 

SMERNICE AUTORIMA ZA PISANJE EDUKATIVNOG MATERIJALA

Autori svoj edukativni material dostavljaju kao tekst napisan u nekom od Word-ovih formata. Tekst treba da je prelomljen sa foto ilustracijama, grafikonima, linkovima i naznakama za mesta gde treba ubaciti eventualne video materijale. 
Podnaslovima je potrebno podeliti celine u materijalu kako bi se i celine u elektronskoj lekciji razdvojile i olakšale polaznicima snalaženje i navigaciju na portalu.
Prilikom pisanja edukativnih materijala uvek koristite standardne fontove i veličinu fonta 12.
Na kraju materijala je potrebno navesti i literaturu koja je upotrebljena za pisanje.
Ukoliko se autor odluči za snimanje video predavanja, potrebno je da napravi prezentaciju koja će pratiti njegovo izlaganje. Prezentacija treba da je u nekom od PowerPoint-ovih formata.
Osnovna preporuka je da prezentacija treba da bude pozadina i ilustracija koja prati predavanje.
Na slajdovima ne treba da se nalazi previše teksta kako bi slušalac pratio izlaganje predavača . Dugi i nepregledni tekstovi mogu da privuku previše pažnje polaznika koji će njihovim čitanjem prestati da prate izlaganje predavača.

 

SMERNICE AUTORIMA ZA PRAVLJENJE TESTA

Broj pitanja sadržanih u testu provere znanja je važan faktor za komore u dodeli broja poena koje će polaznici dobiti završavanjem onlajn kursa. Test provere znanja onlajn kursa obično sadrži 50 pitanja i u tom slučaju polazniku koji ga položi donosi 5 poena (kao akreditovani KME kurs).

  • Pitanja treba da budu koncizna i jednoznačna (ne mogu se tumačiti na različite načine).
  • Uvek navodite prvi odgovor kao tačan prilikom pisanja testa. Ne brinite, naš sistem sam izmeša ponuđene odgovore unutar pitanja pri svakom novom pokretanju testa.
  • Moguće je izmešati i redosled pitanja na zahtev autora. Najčešće ovo nije slučaj jer i redoled pitanja bude podeljen u segmente  kao i edukativni materijal.
  • Moguće je u bazu pitanja uneti veći broj pitanja od onog koji sadrži test. (Npr. Unese se 70 pitanja od kojih sistem sam bira po 50 prilikom svakog pokretanja testa).
  • Moguće je uneti u posebne klase unutar pitanja od kojih sistem sam bira unapred definisan broj pri pokretanju testa. (Npr. Unese se 50 pitanja iz kardiologije i 50 pitanja iz pulmologije od kojih sistem pravi test prilikom svakog novog pokretanja testa sa po 25 pitanja iz kardiologije i 25 pitanja iz pulmologije).
  • Optimalni broj ponuđenih odgovora je tri ili četiri.
  • Pitanje može da ima i po više tačnih odgovora
  • Svi tačni odgovori moraju biti naznačeni tako što će biti ispisani “masnim” slovima (bold-ovani).
  • Ne sme biti ponuđena formulacija “tačni su svi PRETHODNI odgovori” ili “tačni su odgovori pod a i c”. Kako sistem meša ponuđene odgovore tako će I redosled ponuđenih odgovora svakom polazniku biti drugačiji.  Odgovarajuća formulacija može biti “tačni su svi ponuđeni odgovori”.
  • Svaki ponuđeni odgovor u testu, bez obzira da li je tačan ili netačan, može nositi i povratnu informaciju za polaznika koja će mu se prikazati nakon predavanja urađenog testa uz detaljni pregled rezultata ostvarenog polaganjem testa provere znanja. Na ovaj način autor i sam test može takođe koristiti za edukaciju, objasnivši polazniku zašto je odgovor netačan ili tačan.

Za sva eventualna dalja pitanja o tehničkim mogućnostima naše platforme ili modelima saradnje na izgradnji Vašeg onlajn kursa, stojimo Vam na raspolaganju na office@medapp.rs

Poslednja izmena: sreda, 1. avgust 2018., 21:08